Művészeti képzés - Szekszárd

Képző- és iparművészeti ág

 

A képzés struktúrája

A teljes képzési idő 10 évfolyam, mely két szakaszból áll:

  • alapfokú évfolyamok: 6 év
  • továbbképző: 4 év

Az alapfok és a továbbképző kötelező tárgya: a vizuális alkotó gyakorlat tantárgy, a főtárgy: az alapfok 1-3. évfolyamáig a grafika és festészet alapjai tantárgy, majd az alapfok 4. évfolyamától a tanszakonként különböző szakmai műhelygyakorlat tantárgy.

A vizuális alkotó gyakorlat tantárgy a képző- és iparművészet, a kézműves tárgyformálás és a médiaművészet sokféle tevékenységének megismertetésére szolgál. Feladata a vizuális eszköztár bővítése, a művészi kifejezési formanyelv kialakítása, gazdagítása változatos kreatív feladatsorokon keresztül.

A grafika és festészet alapjai tantárgy a képi kifejezés változatos módjainak elsajátítását és alkalmazását teremti meg. Előkészíti és megalapozza a művészi igényű szakmai munkát.

Szorgalmazzuk, hogy növendékeink minél több helyi, megyei, országos és nemzetközi versenyen vegyenek részt és eredményesen szerepeljenek. Év közben kiállításokat rendezünk tanulóink iskoláiban és külső helyszíneken is.

A növendékek a 6. évfolyam végén vizsgát tesznek. A 10. évfolyam végén záróvizsgára (mestermunka + munkanapló) van lehetőség. Büszkék vagyunk arra, hogy tanítványaink közül többen felvételt nyertek művészeti középiskolába.

Tanáraink:

Jakab Géza László: tanár – rajz és vizuális kommunikáció

Kovácsné Nagy Eszter: tanító; környezettervező szakember; képzőművészet terapeuta (4/2 szemeszter teljesítve) 

 

Dráma és színjáték

A dráma és színjáték főtárgy elsődleges célja, hogy a tanulók számára lehetőséget biztosítson a drámán és színjátékon keresztül történő önkifejezésre, közösségi alkotásra, a kommunikációs és előadói képességeik fejlődésére, a színházi alkotófolyamaton keresztül a színpadi munka alapjainak elsajátítására, a színházon keresztül önmagukra és a világra vonatkozó kérdések megfogalmazására és a válaszok keresésére.

Tanulóink a képzés során nyitottabbá, magabiztosabbá válnak, a képzésnek köszönhetően könnyebben oldanak meg váratlan helyzeteket, problémákat, önbizalmuk nő. A tantárgy oktatása során a közösségben végzett dramatikus tevékenység élménye, és a közös játék öröme összekovácsolja a csoportokat, s ezáltal kialakul bennük az igény a színvonalas produkció létrehozására.

A tantárgy feladata, hogy a folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló váljon képessé a dráma és a színház értő befogadására, értelmezésére, illetve művészi együttműködésen keresztül, tanulótársaival együtt, drámai és színházi produktumok létrehozatalára. A beszéd- és vers tantárgy oktatásának köszönhetően megtanulnak összefüggő hosszabb-rövidebb prózai, lírai szövegeket előadni, beszédkészségük, kifejezésmódjuk javul.

Tanáraink:

Hefner Edit